Управителният съвет на сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление в град Пловдив, бул. „Източен“ № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на сдружението, свиква Редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10,00 часа в град Пловдив, ул. „Константин Нунков“ № 13а, хотел „Интелкооп”, зала В1, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Сдружението за 2018 година.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г. и Доклада за дейността на сдружението за 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2018 г.
4. Вземане на решение за промени в Устава на сдружението.
5. Освобождаване на членовете на УС на сдружението, определяне броя на членовете на УС на сдружението и избор на нов УС на сдружението.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението.

Материалите по т. 1, т. 2 и т. 4 ще са на разположение в офиса на СК „Фискалис“, град Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ № 28, ет. 3 от 13,00 ч. до 17:00 ч. в работните дни.

Поканата е публикувана на 7 Март 2019г. във в. Марица