Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 14.06.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2021г. от 19:00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за провеждане на ОС на ПФК Ботев АД за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД и избор на нови членове и за приемане на промени в Устава на ПФК Ботев АД.
Точка 2. Овластяване и указване на представителя на сдружението как да гласува по всяка една точка от дневния ред на Общото събрание на ПФК Ботев АД, съобразно взетите решения.
Точка 3. Разни.

гр. Пловдив
УС на Сдружение ПФК Ботев