Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336 със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” No10, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 24.10.2020г., свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 14.11.2020 г. от 10:00 часа в град Пловдив, ул.„Лев Толстой“ No 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа”, зала „Империал“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2019 година

2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г. и отчета за дейността на сдружението за 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2019 г.

4. Освобождаване на членовете на УС на сдружението

5. Определяне на броя на членовете на УС и избор на нови членове на УС

6. Промени в Устава на сдружението.

7. Избор на член/членове на сдружението, които да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

8. Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението - акции от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11:00 часа, незави- симо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружени- ето в периода от 01.11.2020 г. до 14.11.2020 г. на адрес гр. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски” No 28, ет. 3.