Покана за провеждане на редовно общо събрание за 2021г.

Управителният съвет на Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление в град Пловдив, бул. „Източен“ № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18.09.2021 г. от 09.00 часа в град Пловдив, ул. „Лев Толстой“ № 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа”, зала „Империал“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2020 година.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г. и отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2020 г.

4. Освобождаване на членовете на УС на сдружението.

5. Определяне на броя на членовете на УС и избор на нови членове на УС.

6. Разни

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 10,00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението.

Материалите по общото събрание ще са на разположение на членовете на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул.“Г.С.Раковски“ № 28, ет.3, от 10.00 ч. до 17:00 ч., от 03.09.2021 г. до 17.09.2021 г. включително.