Информация от Гражданския съвет за Колежа

Уважаеми ботевисти, 

Уважаеми съграждани,

В последните месеци членове на Гражданския съвет работеха активно по събиране на нужната информация за изпълнението на 2-те основни цели, които екипът си е поставил, а именно:

1. Контрол и прозрачност при разходването на средствата за цялостното и качествено довършване и оборудване на стадион „Христо Ботев“ с материална база, каквато няма никъде другаде в България;

 2. Установяване и отстраняване на дефекти по строителството на стадион „Христо Ботев“ в гаранционния срок.

Бяха проведени няколко срещи с участниците в процеса по изграждане на стадиона, както и с екипа на Община Пловдив, включително с кмета г-н Костадин Димитров и зам. кмета Тошо Пашов. На тези срещи, от наша страна, бе представена информация, която да бъде в помощ на общината за завършване на съоръжението до степен, позволяваща получаването на категория 4 на УЕФА.

В резултат на ползотворния диалог получихме уверения за следното:

1. Представител на Гражданския съвет – инж. Петър Костов, ще бъде назначен за инвеститорски контрол на обект „стадион “Христо Ботев“ въз основа на граждански договор с Община Пловдив.  

2. Ще бъдат възобновени оперативките на участниците в процеса по изграждане на стадиона, като същите ще се провеждат на всеки две седмици и на тях ще присъства представител на ГС.

3. Строителството на етап 1 ще приключи по график до 31.05.2024 г. 

4. Изпълнението на етап 2 ще започне, след като се уточни какви СМР и допълнително оборудване са нужни за цялостното завършване на обекта и бъдат изготвени и одобрени всички необходими за целта проекти. 

5. Работи се активно за отстраняване на проблема с влагата на ниво -3,80 на сектор А.

6. Все още не е възложено необходимото изследване и не е намерено решение на проблема с покривната конструкция на сектори B, C и D.

7. Община Пловдив все още няма становище дали за етап 2 от довършването на стадион „Христо Ботев“ ще бъде възложена нова обществена поръчка, или досегашният договор с ДЗЗД Колежа ще бъде удължен с анекс. Ако бъде предпочетен вторият вариант, то с новия анекс ще се поправят клаузите на договора за обществена поръчка, които поставят изпълнителя в привилегировано отношение спрямо възложителя;

8. Все още няма подписано споразумение между община Пловдив и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпуснатите допълнително 33 млн. лева;

Гражданският съвет продължава дейността си, като настоява всички процедури да се извършват при стриктно спазване на законовия ред.

Ще продължим да информираме своевременно обществеността за постигнатото.

С уважение:
ГС за довършване на стадион „Христо Ботев“