Покана за Общо събрание на Сдружението

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 04.01.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.01.2021г. от 19,00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  • Точка 1. Вземане на решение за становището на сдружението и указване
    на представителя на сдружението как да гласува по всяка една точка от
    дневния ред на насроченото за 20.01.2020 г. Общо събрание на АД ПФК
    Ботев.
  • Точка 2. Разни.

УС на Сдружение ПФК Ботев