Покана за редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Професионален Футболен Клуб Ботев“, ЕИК 000466336

Управителният съвет на Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Източен 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 07.10.2023 г. от 10,00 часа в гр. Пловдив, ул. Лев Толстой 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа”, зала „Пловдив“ – партер, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за периода 25.07.2022 – 06.10.2023 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 година.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на Сдружението за дейността им през периода 25.07.2022 – 06.10.2023 година.

4. Отчет за дейността и финансов отчет на Инициативния комитет за 110 годишнината на Ботев Пловдив.

5. Вземане на решение, относно начина на гласуване от Сдружение- то на предстоящо Общо събрание на акционерите в „Професионален футболен клуб Ботев“ АД, гр. Пловдив, и оправомощаване на представителя на Сдружението да гласува на това Общо събрание на акционерите.

6. Членство в БФС.

7. Етичен кодекс.

8. Други.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на Сдружението. Материалите за Общото събрание ще са на разположение на членовете на Сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. “Г. С. Раковски“ № 28, ет. 3, от 10,00 ч. до 17:00 ч., от 29.09.2023 г. до 06.10.2023 г. включително, както и ще бъдат публикувани в сайта на Сдружението.

УС на Сдружение ПФК Ботев