Покана за редовно годишно общо събрание на Сдружение „Професионален Футболен Клуб Ботев“, ЕИК 000466336

Управителният съвет на Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление в град Пловдив, бул. „Източен“ № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 24.07.2022 г. от 10,00 часа в гр. Пловдив, ул. Лев Толстой 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа”, ет. 9, зала „Панорама“, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за периода 18.09.2021 – 24.07.2022 г.

2. Финансов отчет на Сдружението за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на Сдружението за дейността им през периода 18.09.2021 – 24.07.2022 г.

4. Освобождаване на член на УС на Сдружението и избор на нов член на УС на неговото място.

5. Вземане на решение, относно начина на гласуване от Сдружението на предстоящо Общо събрание на акционерите в „Професионален футболен клуб Ботев“ АД, гр. Пловдив и оправомощаване на представителя на Сдружението да гласува на това Общо събрание на акционерите.

6. Етичен кодекс.

7. Организационни въпроси.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението.

Материалите по общото събрание ще са на разположение на членовете на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. “Г. С. Раковски“ № 28, ет. 3, от 10,00 ч. до 17:00 ч., от 17.07.2022 г. до 23.07.2022 г. включително.

УС НА СДРУЖЕНИЕ ПФК БОТЕВ