Проект за промени в Устава и напомняне за Общо събрание

Напомняме на всички членове на Сдружението, че годишното отчетно-изборно Общо събрание ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в хотел „Интелкооп”, зала В1, град Пловдив, ул. „Константин Нунков“ № 13А. 

Лицата, които нямат възможност да присъстват, но държат да бъдат представлявани на Общото събрание, трябва да упълномощят друг член на сдружението с нотариално заверено пълномощно, съгласно Устава.

Управителният съвет на Сдружението гласува и следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението за 2018 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада за дейността на Сдружението за 2018 г.‘
  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2018 г.;
  4. Вземане на решение за промени в Устава на Сдружението;
  5. Освобождаване на членовете на УС на Сдружението, определяне броя на членовете на УС на Сдружението и избор на нов УС.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11:00 часа независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на Сдружението.

Материалите по т. 1, т. 2 и т. 4 ще са на разположение в офиса на СК „Фискалис“, град Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ № 28, ет. 3 от 13,00 ч. до 17:00 ч. в работните дни.

Предложенията за промени в Устава, може да намерите ТУК!